Hami Sabai Sathi Haru Praamdham

Audio Description: 

Hami Sabai Sathi Haru Praamdham - Bhav Sudha