Ek Din Tha Jani Ho Sansar Choda Ra

Audio Description: 

Ek Din Tha Jani Ho Sansar Choda Ra - bhav sudha